Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika družbe IPIL temelji na:

 • stalnem razvoju in izboljševanju poslovanja s ciljem, postati odlična družba na področju zagotavljanje obrtno tehničnih storitev, storitev upravljanja in vzdrževanja za različne odjemalce
 • prilagajanje potrebam strank in nudenje kompletnosti različnih storitev
 • zahtevi, da morajo biti vse storitve, ki jih nudimo odjemalcem odlične kakovosti ob stalnem iskanju možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v katerem živimo ali ogroženosti varnosti in zdravja zaposlenih
 • skrb za ohranjevanje statusa invalidskega podjetja in za primerne delovne pogoje za invalide, njihovo rehabilitacijo,usposabljanje ter izobraževanje, nudenje strokovne in tehnične podpore

Politiko nameravamo izvajati z:

 • nudenjem kompletnih storitev s katero se bomo prilagajali zahtevam strank in si s tem pridobili konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki, sprejemali bomo tudi zahtevnejša dela, ki so cenovno ugodnejša ter se posluževali podizvajalcev v primeru, ko sami zaradi tehničnih zahtev ne bomo mogli opraviti storitve
 • prilagajanjem potrebam Občine Ilirska Bistrica, Krajevne skupnosti Il. Bistrica, zavodov, šol, ministrstev, upravljalcev stanovanj in prebivalcev glede vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih objektov ter urejanja zelenih površin,
 • nudenjem kakovostnih storitev ter strokovne pomoči pri storitvah
 • povečevanjem zadovoljstva odjemalcev z upoštevanjem njihovih zahtev in pričakovanj,
 • prilagajanjem zahtevam in potrebam družb ustanoviteljic z namenom doseganja čim boljših rezultatov, primerne zaposlitve za invalide in ostale delavce, izvedbe racionalizacije delovnih procesov ter izobraževanja in usposabljanja
 • ohranjanjem dobrega sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter rehabilitacijskimi centri in medicino dela
 • spremljanjem in sodelovanjem pri spreminjanju in usklajevanju zakonodaje z evropskimi direktivami, podzakonskimi akti s področja delovanja invalidskih podjetij in delovnih razmerij ter se prilagajali zahtevam in možnostim
 • dvigovanjem zavesti o potrebi po kakovosti storitev, ustreznem ravnanju z okoljem ter zagotavljanju zdravja in varnosti zaposlenih,
 • s stalnim spremljanjem in upoštevanjem zakonskih in drugih zahtev na vseh področjih in dejavnostih družbe IPIL, kakovosti storitev, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja zaposlenih ter požarne varnosti,
 • uporabo ekološko sprejemljivih surovin in materialov ter za ločevanje, zbiranje in sortiranje odpadkov
 • vključevanjem okoljske problematike ter varnosti in zdravja pri delu v vse pomembne poslovne odločitve ter v izobraževanje zaposlenih in tistih ki delajo v imenu podjetja,
 • vključevanjem dobaviteljev, odjemalcev in ostalih v izboljševanju kakovosti naših storitev.