Predstavitev

Zgodovina podjetja

Podjetje IPIL d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra 1997. Ustanovilo ga je sedem družbenikov TIB Transport d.d., Plama Pur d.d., Izoterm-Plama d.d., KSP Il. Bistrica, Termoplasti-Plama d.d., GG Postojna d.d. in Občina Il. Bistrica, ki so zagotovili ustanovitveni kapital v enakih deležih.

Podjetje je dobilo status invalidskega podjetja konec junija 1999. Temeljni pravni akt podjetja je družbena pogodba, ki določa skupščino podjetja kot najvišji organ upravljanja. S 01.10.2000 je podjetje dokapitalizirala družba TIB Transport d.d. . Osnovni kapital podjetja se je s tem povečal. TIB Transport je postal večinski lastnik invalidskega podjetja z deležem, ki je predstavljal 91 % osnovnega kapitala, ostali družbeniki pa so imeli po 1,5 % lastniškega deleža.

V letu 2009 je iz družbe izstopilo podjetje GG Postojna, njegov delež je odkupila Občina Ilirska Bistrica, katera je imela takrat v družbi 2,985 % delež.

V mesecu marcu leta 2012 je večinski lastnik TIB Transport d.d. odprodal 68,045 % deleža invalidskega podjetja, katerega so odkupili dosedanji družbeniki in tako postali lastniki in sicer TIB Transport d.d. 23 %, Plama pur d.d. 23 %, Izoterm plama d.o.o. 23%, Občina Ilirska Bistrica 23 %, Javno podjetje Komunala 6,5075 % in Termoplasti plama d.o.o. 1,4925 % .

Novembra leta 2014 je družba TIB Transport d.d. začela stečajni postopek in s tem se je 23 % poslovni delež ponudil v odkup ostalim družbenikom.

V skladu s sklepom skupščine v mesecu juniju 2015 se je 23 % delež TIB Transport d.d. v stečaju odkupil na javni dražbi in tako so postali lastniki Občina Ilirska Bistrica 34,50 %, Plama pur d.d. 23 %, Izoterm Plama 23 %, Javno podjetje Komunala Il. Bistrica 12,2575 % in Termoplasti Plama 7,2425 %..

Vizija

Zastavljene programske cilje bo podjetje dosegalo z zagotavljanjem kvalitetnega dela, na proizvodnih in storitvenih dejavnostih s spoštovanjem rokov izdelave in s konkurenčnimi cenami. Skušali bomo spoznati resnične potrebe naših kupcev in temu prilagoditi svojo ponudbo. S poslovnimi partnerji bomo vzpostavljali odkrite in trajne odnose na temelju upoštevanja obojestranskih interesov. Do konkurence bomo v okviru tržnega gospodarstva dosledni vendar pošteni. Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje z občinskimi, državnimi in drugimi institucijami javnega življenja. Skrbeli bomo za ohranjanje statusa invalidskega podjetja, primerne zaposlitve invalidov, zadovoljstva zaposlenih, vzdrževanja primernega delovnega okolja in izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

Končni cilj naše podjetniške dejavnosti je zagotoviti življenjsko in razvojno sposobnost podjetja. To pomeni stalno negovati obstoječe in ustvarjati nove potenciale podjetja. Vzpostavili bomo učinkovito in funkcionalno organizacijo s preglednimi področji dela, opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi, ki se bo spreminjala in prilagajala s spreminjajočimi se zahtevami. Zagotavljali bomo primerno informiranje delavcev in ostalega okolja v katerem deluje podjetje. Podjetje bo delovalo kot družba z omejeno odgovornostjo. Notranje bo organizirano v obliki organizacijskih enot, ki bodo pokrivale posamezna ali več sorodnih programsko-tržnih področij, ki se bodo glede na potrebe med seboj dopolnjevala. Vodstvo bo zagotavljalo delovanje vseh funkcij podjetja in koordiniralo delo glede na spreminjajoče se zahteve

Organiziranost

Podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Sedež družbe je v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17. Organi družbe so skupščina in uprava. Notranje je podjetje organizirano v obliki organizacijskih enot. V skladu z zakonodajo o delovanju invalidskih podjetij skupne službe zagotavljajo potrebno vodstveno strukturo zaposlenih in pokrivanje računovodskega, kadrovskega in proizvodnega področja. Upravo predstavlja direktor, ki je odgovoren za poslovanje in zastopanje družbe. Organizacijske enote pokrivajo posamezna ali več sorodnih programsko tržnih področij.

Osnovni podatki podjetja

Ime družbe: IPIL, invalidsko podjetje Ilirska Bistrica d.o.o.
Ime družbe: IPIL d.o.o.
Sedež podjetja: Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica
Direktor družbe Ester Vičič
Elektronska pošta ester.vicic@ipil.si
Osnovna dejavnost Dejavnost invalidskih podjetij
Transakcijski račun Banka Koper d.d. 101000029092332
Deželna banka d.d. 1910 0001 0198 828
ID številka SI 46608109
Matična številka 1254294
Vpis v sodni register